תקנון קמפיין "נאור אורמיה"

מבוא

יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים בע"מ (להלן "החברה") תפעיל קמפיין (כהגדרתו להלן) אשר השתתפות בו תזכה בפרס בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן. בהשתתפותו בקמפיין, המשתתף מסכים לאמור בתקנון זה ובתקנון החברה (כהגדרתו להלן) על כל חלקיו, ומאשר כי הוא פוטר את החברה ואת עובדיה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הקמפיין.

1. הגדרות

1.1.       למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

1.2.       "החברה" – יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים בע"מ.

1.3.       "כתובת החברה" –   רח' ירושלים 9, קריית אונו.

1.4.       "אתר החברה" – harif.co.il.

1.5.       "השירות" – שירות חריף המסופק ע"י יוניסל.

1.6.       "תקנון השירות" – תקנון השירות המופיע באתר החברה.

1.7.       "משתתף" או "משתתף בקמפיין" – אדם העומד בתנאי תקנון זה, אשר נרשם לשירות "חריף" במסגרת תקופת הקמפיין הכוללת. הקמפיין פתוח להשתתפות חיילי צבא הגנה לישראל בלבד. ההשתתפות בקמפיין אינה כרוכה בתשלום דמי השתתפות, אולם מובהר כי שירות חריף הינו שירות מנוי שבועי מתחדש בתשלום, בהתאם לתקנון השירות (המופיע באתר החברה).

1.8.       "פרס הקמפיין" פרס הקמפיין יהיה כדלקמן: הופעה חיה של נאור אורמיה בפני יחידת החייל הזוכה באחד מבסיסי הארץ, בגבולות ישראל.

1.9.       "ספק הפרס"- "רוברטו מיוזיק"

1.10.    "תקופת הקמפיין הכוללת" – מיום 1.11.2010 עד ליום 16.11.2010. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת הקמפיין, לקצרה או להאריכה ללא הודעה מראש.

1.11.    "תקנון החברה" – התקנון המופיע באתר החברה.

1.12.    "התקנון" – הוראות תקנון זה בצירוף הוראות תקנון החברה.

2. פרשנות

2.1.       השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה. השימוש בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.

2.2.       כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

2.3.       בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר הקמפיין לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3. תנאי ההשתתפות בקמפיין

3.1.       הקמפיין נערך בכפוף לתקנון זה, ואין בתנאי הקמפיין בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה בתקנון החברה ו/או על פי כל דין.

3.2.       ההרשמה לשירות ותנאי השירות כפופים לתקנון השירות בלבד. בהשתתפותו בקמפיין המשתתף מאשר כי קרא את תקנון השירות וידועים לו תנאי השירות.

3.3.       במידה וקיים חשד לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין במכשיר סלולארי ו/או באם המשתתף בקמפיין עבר על כללי התקנון, רשאית החברה לחסום את השתתפותו בקמפיין לאלתר וללא כל הודעה נוספת, וכל זכות לפרס או לפרסים מכח השתתפותו תפקע מיידית. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בקמפיין, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שזכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הקמפיין באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן קמפיין סביר ומקובל ו/או עם מהות הקמפיין ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הקמפיין.

3.4.       במקרה של תקלה טכנית ו/או תקלה מכוח עליון, רשאית החברה לעצור את הקמפיין ובמקרה כזה החברה תשיב לכל משתתפים בקמפיין את הסכום שנגבה מהם כדמי השתתפות בקמפיין.

4. תיאור הקמפיין ואופן הזכייה

4.1.       במסגרת תקופת הקמפיין הכוללת, הראשון מהנרשמים לשירות בכל יום במסגרת תקופת הקמפיין הכוללת, יהיו זכאי להשתתף בקמפיין.

4.2.       נציג מטעם החברה ייצור קשר טלפוני עם המשתתפים, וישאל את המשתתפים 5 שאלות ידע בנושא מוזיקה מזרחית. זמן מתן התשובות יימדד.

4.3.       העונה המהיר ביותר מבין המשתתפים יזכה בפרס.

5. חלוקת הפרס

5.1.       קביעתה של החברה בדבר זהות הזוכה/זוכים תהיה סופית, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור; רישומי החברה ומי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לתוצאות הקמפיין.

5.2.       כל מס, אשר יחול על פי דין  בגין הזכייה בפרס, אם יחול, יחול על הזוכה.

5.3.       החברה תודיע לזוכה בקמפיין על זכייתו עד עשרה ימי עבודה מתום קביעת זהות הזוכה,  באמצעות מספר הטלפון הסלולרי שבאמצעותו השתתף הזוכה בקמפיין ו/או פרטים רלוונטיים אחרים (כגון דוא"ל). במידה והזוכה בקמפיין לא ישיב להודעה במשך 72 שעות, תהא רשאית החברה להעביר את הפרס למשתתף הבא שענה על השאלות בזמן המהיר ביותר.

5.4.       מימוש הפרס תלוי באישורם של הרשויות הרלוונטיות (רשויות הצבא, משטרת ישראל וכו'). לא נתקבל אישור כאמור, יזכה בפרס המשתף הבא שענה על השאלות בזמן המהיר ביותר.

5.5.       הזוכה יחתום, לבקשת החברה, על היתר לפרסום שמו, פרטיו המלאים ותמונותיו בכל מדיה ו/או בכל ערוץ תקשורת שהוא. המשתתפים בקמפיין ו/או הזוכים מסכימים ומאשרים כי החברה תפרסם את שמם ו/או תמונתם ו/או פרטיהם בעיתון ו/או ברדיו ו/או בטלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או בטלמסר ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אולם מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית שלא לצלם ו/או לפרסם את פרטי הזוכים כלל.

5.6.       הזכות לפרס אינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר.

5.7.       מובהר, כי החברה או מי מטעמה, לא ישאו בכל אחריות בקשר עם מימוש הפרס. האחראי לאמור הינו ספק הפרס בלבד.

5.8.       לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את פרס הקמפיין, ובכלל זה את מועד מימושו, ולהציע במקומם פרס חלופי שהינו, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, בעלי ערך דומה, ולזוכה בקמפיין לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.

5.9.       יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי זוכה בקמפיין לדרוש מאת החברה להמיר את הפרס בפרס אחר.

6. ויתור ופטור מאחריות

6.1.       למען הסר ספק מודגש בזאת, כי  החברה לא תהיה אחראית על אי הצלחה של משתתף בקמפיין להשתתף בקמפיין באמצעות מכשיר סלולארי בנסיבות בהם אותו משתתף בקמפיין נחסם לשירותים (ו/או חלקם) אותם מספקת החברה אצל המפעיל הסלולארי או בשירות הלקוחות של החברה, בידיעתו או שלא בידיעתו ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף בקמפיין השתתפות כאמור.

6.2.       ניהול הקמפיין נעשה, בין היתר, באמצעות תוכנות מחשב, שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה מנהליה עובדיה וכל מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול הקמפיין והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכת החברה, מפעילות לקויה של ספקי שירותים של החברה ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות או פגעי מזג אוויר, ולמשתתף בקמפיין לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות הקמפיין, תוצאותיו וכל הקשור בו.

6.3.       במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של הקמפיין, לחברה יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונם לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר לקמפיין.

6.4.       כל הזכויות בקשר עם הקמפיין והשירות לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו' בקשר עם הקמפיין והשירות תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה.

6.5.       בהשתתפותו, מצהיר משתתף בקמפיין באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה מנהליה, עובדיה ומי מטעמה בקשר עם הקמפיין.

6.6.       השתתפות בקמפיין על כל שלביו תהא על אחריותם הבלעדית של משתתפי הקמפיין. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי ממשתתפי הקמפיין אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בקמפיין או בכל חלק ממנו.

6.7.       ככל והוראה מהוראות תקנון זה תגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.