תקנון מבצע פייסבוק

"חריף שולח אתכם להופעה של אייל גולן ואלי יצפאן"
מבוא

יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים בע"מ (להלן יוניסל") תתפעל מבצע באתר האינטרנט "פייסבוק" (facebook.com) אשר השתתפות בו כמפורט להלן תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן (להלן "המבצע"). בהשתתפותו במבצע, המשתתף מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר כי הוא פוטר את יוניסל והחברה ו/או את עובדיהן מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם המבצע.

1.    פרשנות

1.1.    השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה. השימוש בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.

1.2.    כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

1.3.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.   מבצע פייסבוק

2.1.    מבין כל המתקינים של אפליקציית הפייסבוק "חריף", 8 הגולשים שיצרפו באמצעות האפליקציה הכי הרבה חברים לעמוד של חריףwww.facebook.com/harifcoil  עד לתאריך סוף המבצע יזכו בכרטיס בודד (לא זוגי) להופעה של אייל גולן ואלי יצפאן בהיכל נוקיה בתל אביב בתאריך 13.5.2010 (כל כרטיס יכונה להלן "פרס"). הפרס יסופק ע"י ליאם הפקות בע"מ (להלן "הפרס").

2.2.    משך מבצע זה יהיה מיום 28.4.2010 ועד יום 10.5.2010 בשעה 09:00 בבוקר.

3.    תנאי ההשתתפות במבצע

3.1.    ההשתתפות במבצע לא תהא כרוכה בתשלום כלשהו.

3.2.    המבצע נערך בכפוף לתקנון זה, ואין בתנאי המבצע בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה בתקנון החברה ו/או על פי כל דין.

3.3.    במידה וקיים חשד לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין בבאפליקציה ו/או באם המשתתף במבצע עבר על כללי התקנון, רשאית החברה לחסום את השתתפותו במבצע לאלתר וללא כל הודעה נוספת, וכל זכות לפרס או לפרסים מכח השתתפותו תפקע מיידית. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו במבצע, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שזכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן השתתפות סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי המבצע.

3.4.    במקרה של תקלה טכנית ו/או תקלה מכוח עליון, רשאית החברה לעצור את המבצע.

4.    חלוקת הפרסים

4.1.    מבצע פייסבוק: חלוקת הפרס לזוכי מבצע הפייסבוק תתבצע באופן כדלקמן:

4.2.    קביעתה של החברה בדבר זהות הזוכה/זוכים תהיה סופית, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור; רישומי החברה ומי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לתוצאות המבצע.

4.3.    כל מס, אשר יחול על פי דין  בגין הזכייה בפרס, אם יחול, יחול על הזוכה.

4.4.    החברה תודיע לזוכה במבצע על זכייתו בתאריך 10.5.2010, באמצעות חשבונו הפרטי בפייסבוק. במידה והזוכה במבצע לא יהיה זמין במשך 24 שעות, תפקע זכאותו לפרס.

4.5.    החברה רשאית לקבוע כי מקום מסירת הפרס יהיה ברשות הרבים, כגון ליד משרדי החברה, או בכל מקום אחר שהחברה תקבע, ובמעמד פומבי, בנוכחות אנשי ציבור ואמצעי התקשורת ואנשים אחרים, הכל כפי שיקבע על-ידה.

4.6.    המשתתפים במבצע ו/או הזוכים מסכימים ומאשרים כי שמם ו/או תמונתם ו/או פרטיהם יפורסמו בעיתון ו/או ברדיו ו/או בטלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או בטלמסר ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, אולם מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית שלא לצלם ו/או לפרסם את פרטי הזוכים כלל.

4.7.    הזכות לפרס אינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר. במקרה שהזוכה הוא קטין, מותנית קבלת הפרס בליווי הקטין על ידי אפוטרופסו.

4.8.    לספק הפרס שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתו, להחליף ו/או לשנות את פרסי המבצע, ובכלל זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומם פרסים חלופיים שהינם, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי, בעלי ערך דומה, ולזוכה במבצע לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד יוניסל או ספק הפרס או כנגד מי מטעמן.

4.9.    יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי זוכה במבצע לדרוש מאת החברה להמיר את הפרס בפרס אחר.

5.    ויתור ופטור מאחריות

5.1.    למען הסר ספק מודגש בזאת, כי יוניסל לא תהיה אחראית על אי הצלחה של משתתף במבצע להשתתף במבצע באמצעות האינטרנט בנסיבות בהם אותו משתתף במבצע נחסם לשירותים (ו/או חלקם) אותם מספקת החברה אצל ספק האינטרנט או בשירות הלקוחות של החברה, בידיעתו או שלא בידיעתו ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף במבצע השתתפות כאמור.

5.2.    ניהול המבצע נעשה באמצעות תוכנות מחשב, שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, מנהליהן, עובדיהן וכל מי מטעמן, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול המבצע והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכת החברה, מפעילות לקויה של ספקי שירותים של החברה ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות או פגעי מזג אוויר, ולמשתתף במבצע לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות המבצע, תוצאותיו וכל הקשור בו.

5.3.    במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של המבצע לחברה יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר למבצע.

5.4.    כל הזכויות בקשר עם המבצע לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו' בקשר עם המבצע ו/או דמותו או שמו של אייל גולן תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה ו/או לבעלי הזכויות כיום.

5.5.    השתתפות במבצע על כל שלביו תהא על אחריותם הבלעדית של משתתפי המבצע. החברה לא תשא באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי ממשתתפי המבצע אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות במבצע או בכל חלק ממנו.

5.6.    בכל מקרה מובהר, כי תקרת אחריותה של החברה כלפי משתתף תהיה בגובה ההוצאות שהוציא המשתתף על-מנת להשתתף במבצע.

6.    שונות

6.1.    התבטלה ההופעה מחמת כח עליון, תפקע זכאותו של הזוכה לפרס. התבטלה ההופעה עקב נסיבות אחרות, יספק ספק הפרס לזוכה פרס חלופי, שהינו, לדעתו, שווה ערך לפרס. מובהר כי האחראי הבלעדי על אספקת הפרס לזוכים הינו ספק הפרס בלבד, ולזוכה או למשתתף לא תהיה כל טענה בעניין זה כלפי יוניסל.

6.2.    בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

6.3.    החברה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת המבצע, סוג הפרס, על פי שיקול דעתה המוחלט.

6.4.    למשתתפים, לרבות לזוכים, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.

6.5.    המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

6.6.    החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו לרבות אם מימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעילות של אותו צד.

6.7.    ככל והוראה מהוראות תקנון זה תגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.