תקנון חידון מושיק עפיה

תקנון מבצע  "חריף ומושיק עפיה מחלקים אייפד 2 "

1.             הגדרות
חריף! – חברת יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים בע"מ, מקיימת חידון נושא פרסים שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה ("המבצע").
2.             פרשנות
2.1.       בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
2.2.       בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
2.3.       החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
3.             תקופת המבצע
3.1.       המבצע יחל בתאריך 12 ביוני 2011 ויסתיים בתאריך 21 ביוני 2011 ("תקופת המבצע").
3.2.        יוניסל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מראש ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד יוניסל ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
4.             כללי המבצע ותנאי ההשתתפות בו
4.1.       המבצע יתנהל באמצעות טכנולוגיית IVR של חברת maskyoo בהתאם להוראות המופיעות באתר המבצע ובכפוף לאמור בתקנון זה.
4.2.      השתתפות במבצע כרוכה בשיחת טלפון למספר 1900574949 או 1900574343 ובעלות של 50 אגורות לדקת שיחה מלאה.
ההשתתפות בחידון כרוכה, בין היתר, במילוי שם מלא, דוא"ל וטלפון נייד. יוניסל יכולה לסרב לאפשר לך לקחת חלק במבצע באם השתתפותך הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לתנאים ו/או לתקנונים הכלליים ו/או לכל תקנון רלוונטי אחר המפורסם על ידי יוניסל ו/או הוראות כל דין חל ו/או אם הפרטים האישיים שמסרת הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים ולא תהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין כך.
4.3.       הפרטים האישיים שהמשתתף (כהגדרתו להלן) ימסור בעת מילוי הפרטים בעמוד המבצע (כאמור בסעיף ‎4.2 לעיל) יישמרו במאגר המידע של יוניסל. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתתף במבצע. המשתתף מצהיר, כי ידוע לו כי מאגר המידע משמש למטרות פרסום ושיווק של יוניסל ויוניסל לא תמסור את פרטי המשתתף לצדדים שלישיים, אלא אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין ו/או אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי אותו משתתף.
4.4.       לצורך מבצע זה ייחשב כמשתתף כל אדם אשר עמד בכל התנאים הבאים במצטבר ("משתתף"): (1) חייג לאחד ממספרי הטלפון המוזכרים מעלה, ענה על 3 שאלות רב ברירתיות וציין בסיום את פרטיו האישיים המלאים והמדויקים, בהתאם להוראות המצויות באתר המבצע ובתקנון זה ו-; (2) ענה על (2) שאלות נכונה שהוצגו לפניו באתר המבצע במקום המיועד לכך באתר המבצע ובהתאם להוראות באתר המבצע.
4.5.       במהלך תקופת המבצע תקיים יוניסל באמצעות טכנולוגיית IVR, חידון במסגרתו יוצגו לכל משתתף באתר המבצע (3) שאלות טריוויה בנושא מושיק עפיה, במתכונת של שאלה רב-ברירתית (תשובה אחת נכונה מתוך מספר אפשרויות), אשר על השאלה יתבקש כל משתתף לענות במקום המיועד לכך באתר המבצע ("השאלות"), והכל בהתאם להסברים ולהוראות שיוצגו למשתתף באתר המבצע.
4.6.      המשתתף הפותר נכונה והזריז ביותר (כמתואר בסעיף 4.5) יזכה באייפד 2 מתנה.("הזוכים").
4.7.       היה ובמהלך תקופת המבצע   מובהר בזאת, כי כל משתתף יהיה רשאי להשתתף יותר מפעם אחת, ויוכל לזכות בפרס אחד בלבד.
5.             הפרס וכללי הזכייה בו
5.1.        הפרס
5.2.      הפרס לזוכים במבצע יהיה אייפד 2. ("הפרס" או "אייפד 2" ).
5.3.      על הזוכה להגיע למשרדי יוניסל ברחוב ירושלים 39 קריית אונו, קומה 9, ולאסוף את הפרס ממשרדי מערכת חריף.  לא אותר זוכה ("הזוכה המקורי") בכתובת אותה הזין ו/או הדואר חזר ו/או לא אותר הזוכה המקורי באמצעי התקשרות אחרים אותם הזין חרף מספר ניסיונות סבירים לאתרו בתוך 72 שעות מעת תחילת הניסיונות לאתרו ו/או לא עמד הזוכה המקורי באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה, יוניסל תהיה רשאית להעביר את הפרס בו זכה הזוכה המקורי למשתתף אשר ענה נכונה על השאלות ומוקם (על פי קביעת מחשבי מערכת maskyoo) מקום אחד לאחר הזוכה הראשון במבצע באותו היום בו השתתף משתתף זה יחד עם הזוכה המקורי (או אשר הגיע שני בתחרות שנערכה בין הזוכה המקורי לבינו בהתאם לאמור בסעיף ‎4.7 לעיל, לפי העניין) וכך הלאה  ("הזוכה החליף"). במקרה זה זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תהא בטלה. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על השארת הפרטים האישיים כגון:  הטלפון/ הדואר האלקטרוני/שם המלא , לצורך יצירת קשר לעדכון על זכייה, חלה על הזוכה המקורי עצמו ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד יוניסל ו/או מי מטעמה בעניין זה. הוראת סעיף ‎5.2 זה תחול גם על הזוכה החליף, בשינויים המחויבים.
5.4.       הפרס יחולק על פי שיקול דעתה הבלעדי של יוניסל ובכפוף למלאי הקיים. יוניסל אינה מתחייבת לפרס ספציפי, ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
5.5.       הפרס הינו אישי לזוכים בו בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשעבוד, למכירה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, יוניסל תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מממש הפרס, לפי בקשתו של הזוכה.
5.6.       למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. מעבר לכך, כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותם של הזוכים או בקשר למימוש הפרס, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.
5.8.       יוניסל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות מהפרס ו/או להציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
5.9.       יוניסל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ו/או להציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
5.10.   יוניסל תהיה זכאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין, את שמו ופרטיו של כל זוכה באמצעי התקשורת כפי שתמצא לנכון, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור. יוניסל שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור. מובהר בזאת, כי פרסום כאמור בסעיף זה, אינו מהווה הודעת זכייה ולא יחייב את יוניסל ו/או את מי מטעמה למתן הפרס.
5.11.    מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, יוניסל שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה של מי מהזוכים בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות אותו זוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.
5.12. יוניסל לא תישא באחריות לכל ביטול ו/או דחייה ו/או שינוי בפרסים ו/או נזקים שיגרמו לזוכה (בין אם ישירים ובין אם עקיפים) בקשר לפרסים ולא תישמע כנגד יוניסל ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
6.             כללי
6.1.       תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה של המשתתף לכל האמור בו.
6.2.   כחלק מהמבצע יוכל המשתתף בחידון להוריד את התוכן "עוד לילה" של מושיק עפיה בהורדה חד פעמית בעלות של 7 ₪ ללא הרשמה לשירות.
למרות האמור לעיל, מובהר, כי מנויי מכשיר ה-"אייפון" (iPhone) לא יוכלו לבצע
הורדה של תכנים למכשיר ה"אייפון".
6.3.       יוניסל ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במבצע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר המבצע, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת יוניסל ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה יוניסל רשאית, מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את תנאיו, לשנות את כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל אדם ו/או משתתף במבצע. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט יוניסל עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי יוניסל אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט יוניסל כאמור.
6.4.       מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא יקלטו פרטי הזוכים ו/או התשובות לשאלות ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז משתתף שעל פי תנאי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה במבצע או תימסר לו בשגגה הודעת זכייה ("הזוכה השגוי"), כי אז יוניסל תהא רשאית לבטל את זכייתו של הזוכה השגוי בפרס ו/או להעביר את הפרס למשתתף אחר ו/או לנקוט בכל פעולה אותה תמצא לנכון בהקשר זה וליוניסל אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה שהיה אמור לזכות במבצע במקום הזוכה השגוי ו/או הזוכה השגוי ו/או כל משתתף במבצע ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי יוניסל בקשר לכך.
6.5.       המשתתף במבצע מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש בתשובות לשאלות ו/או במועד ההשתתפות של כל משתתף.
6.6.       מוצהר בזה במפורש כי השתתפות במבצע הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות במבצע, וכי בכל מקרה ההשתתפות במבצע לא תקים למשתתף או לבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי יוניסל בכל הקשור במישרין או בעקיפין במבצע. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה ו-יוניסל ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתף ו/או הזוכה לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או הזוכה ו/או למי מטעמם, בקשר ישיר או עקיף עם המבצע.
6.7.       יוניסל תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביו, בהודעה אשר תתפרסם באתר המבצע. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי המבצע.
6.8.       כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני במבצע ו/או באתר המבצע ו/או בתכנים הכלולים בו אשר היו שייכות ליוניסל עובר לתקופת המבצע יהיו שייכות ליוניסל במהלכה ואף לאחריה, ולמעט הקבוע בתקנון זה, אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתתף כל חלק מן הנ"ל. מובהר בזאת, כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה, תוכן או בכל זכות אחרת של יוניסל מבלי לקבל הסכמתה מראש ובכתב.
6.9.       יוניסל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת וללא מתן הודעה מראש. השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו באתר המבצע. באחריות המשתתפים להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה. השתתפות ממושכת במבצע, מהווה הסכמת כל משתתף להוראות תקנון זה ולתנאי המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו בכל עת.
6.10.   בכל מקרה של תקלה בשירות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת
המייל  support@unicell.co.il או בטלפון 03-5614614 או באמצעות שליחת פקס
למספר 03-5180120
6.11.   עובדי יוניסל אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" – אבא, אמא, אח, אחות,בן-זוג, בן, בת.
6.12.   לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל יוניסל בכתובת Harif@unicell.co.il
6.13.   אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של יוניסל על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים אחרים המפורסמים על ידה.
6.14.   כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.
יוניסל מאחלת למשתתפים בהצלחה.